Jesteśmy Twoim przewodnikiem w drodze po zdrowie i witalność

+48 604 107 796

ul. Józefa Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław

Polityka Prywatności

Obowiązuje od 10.03.2022r.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie działań dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu www funkcjonującego pod adresem: www.instytutwellsense.pl  Prosimy o zapoznanie się z nią, aby dowiedzieć się w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe.

Polityka Prywatności podlega przepisom o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

Administrator danych osobowych

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu www (dalej: Użytkownik), jest: Zakład leczniczy Instytut Wellsense (adres: ul. Mianowskiego 2B,  51-605 Wrocław) REGON: 38577409700016 prowadzony przez Akademię Wellbeing Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000833179, NIP: 895-22-16-303 oraz REGON: 385774097.

W razie pytań i wątpliwości możesz skontaktować się z nami drogą elektroniczną pod następującym adresem e-mail: kontakt@instytutwellsense.pl

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować i które mamy o Tobie.

Jakie wykorzystujemy dane osobowe?

Dane w Serwisie www podajesz dobrowolnie, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z oferowanych przez Administratora usług oraz z funkcjonalności Serwisu.

Dane będą przetwarzane w celu:

 1. obsługi zapytań przez formularz kontaktowy;
 2. prezentacji oferty, informacji lub w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 3. do realizacji usług niemedycznych, które mogą obejmować coaching indywidualny, neurofeedback i biofeedback, diagnozę psychologiczną, konsultacje i terapie psychologiczne i psychoterapeutyczne;
 4. do realizacji usług medycznych, które mogą obejmować usługi fizjoterapeuty i dietetyka i prowadzenia dokumentacji medycznej;
 5. zawarcia i realizacji umowy, prowadzenia dokumentacji dotyczących umów i usług, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej oraz rozliczeń;
 6. wypełnienia obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej i podatkowej, w tym do sporządzenia plików JPK oraz do weryfikacji podmiotu np. na białej liście podatników;
 7. umawiania wizyt i prowadzenia terminarza oraz do komunikacji za pomocą poczty elektronicznej i do przesyłania informacji za pomocą formularzy kontaktowych;
 8. umożliwienia odwiedzenia naszych kanałów w mediach społecznościowych;
 9. wykazania zgodności z przepisami prawa oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 10. zapewnienie właściwego funkcjonowania Serwisu www, zapewnienia rozliczalności działań w Serwisie www i utrzymanie Serwisu www;
 11. wysyłania przez Administratora informacji o charakterze marketingowym oraz newslettera;

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Aby skorzystać z usług w ramach Serwisu www konieczne jest podanie przez Ciebie danych:

 1. Dane identyfikacyjne w trakcie wypełnienia formularza kontaktowego i dokonywania zakupu usługi: Imię, Nazwisko,  ulica i numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, nazwa firmy (opcjonalnie), rodzaj zamówionej usługi (cennik), dane dodatkowe przy transakcji płatniczej: adres IP, dane karty płatniczej, dane instrumentów płatniczych zapamiętanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług,
 2. Dane kontaktowe: adres email, nr telefonu,
 3. Dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej.

Do przygotowania i prezentacji oferty, informacji lub w celu podjęcia działań w celu zawarcia umowy możemy przetwarzać:

 1. Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego lub numer PESEL, nazwę podmiotu, dane rejestracyjne podmiotu, jak NIP, REGON, KRS, numer działalności, adres siedziby, adres zamieszkania;
 2. Dane kontaktowe: adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email;
 3. Inne dane jak: data i numer umowy, rodzaj umowy, warunki umowy; imiona, nazwiska, stanowiska funkcje osób reprezentujących podmioty;

Do realizacji usługi będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. Dane identyfikacyjne: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, podpis,
 2. Dane kontaktowe: numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail
 3. Jeżeli dotyczy, dane opiekunów prawnych; imiona i nazwisko, numer PESEL opiekuna lub opiekunów prawnych, jego adres zamieszkania, adres email i numer telefonu, informacje o opiece nad dzieckiem,
 4. Numer rachunku bankowego, numer karty płatniczej i inne dane pozwalające na identyfikację płatności;
 5. Oznaczenie płci, dane o stanie zdrowia, w tym w szczególności dane, które mogą być ujawnione podczas konsultacji z lekarzem psychiatrą, psychologiem lub psychoterapeutą, dane dotyczące przebytych chorób, dane dotyczące przyjmowanych leków, dane dotyczące uzależnień;
 6. Inne dane, które mogą być ujawnione podczas konsultacji z lekarzem psychiatrą, psychologiem lub psychoterapeutą;
 7. Dane osób uprawnionych do dostępu do danych pacjenta: imię, nazwisko, numer PESEL, data wyrażenia zgody, miejscowość, okres obowiązywania zgody;

Przetwarzane dane stanowią szczególne kategorie danych osobowych, które mogą ujawniać stan zdrowia, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej.

Do prowadzenia dokumentacji medycznej możemy przetwarzać, co najmniej:

 1. nazwisko i imię (imiona),
 2. datę urodzenia,
 3. oznaczenie płci,
 4. adres miejsca zamieszkania,
 5. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody –nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
 6. oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
 7. opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
 8. datę sporządzenia;
 9. informacje o wydaniu opinii albo orzeczenia;
 10. kwota środków publicznych należnych podmiotowi udzielającemu świadczeń opieki zdrowotnej za udzielenie tych świadczeń pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy;

W celu dokonania rozliczeń z naszym klientem i prowadzenia dokumentacji finansowo -księgowej możemy przetwarzać:

 1. Dane identyfikujące: imię, nazwisko, nazwę podmiotu, NIP, numer kontrahenta,
 2. Dane kontaktowe: adres,
 3. Dane dotyczące usługi: rodzaj usługi, daty i czas realizacji usługi, cenę,
 4. numer konta kontrahenta, rodzaj, numer, datę i wartość dokumentu (np. faktury), datę księgowania, termin zapłaty, datę zapłaty, warunki płatności, sposób płatności, ilość dni po terminie płatności, wartości naliczonych podatków, numery rachunków bankowych.

W ramach komunikacji z osobą w celu umożliwienia osobie skorzystania z naszych usług będziemy przetwarzać:

 1. Dane identyfikujące: imię, nazwisko, jeżeli dotyczy, imiona i nazwisko opiekuna prawnego,
 2. Dane organizacyjne: nazwę organizacji, dział, stanowisko lub funkcję,
 3. Dane kontaktowe: adres email, numer telefonu lub inne dane kontaktowe podane przez osobę lub klienta,
 4. Inne dane: sposób komunikacji, daty i treści korespondencji;

Do prowadzenia terminarza wizyt będziemy przetwarzać:

 1. Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, jeżeli dotyczy, imiona i nazwisko opiekuna prawnego, nazwę podmiotu,
 2. Dane kontaktowe: numer telefonu, adres email,
 3. Inne dane: rodzaj usługi, data i czas spotkania lub wizyty.

Do zapewnienia właściwego funkcjonowania Serwisu www, zapewnienia rozliczalności działań w Serwisie www i utrzymanie Serwisu www możemy przetwarzać takie dane jak: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej oraz techniczne identyfikatory.

Do przesyłania newslettera oraz informacji o charakterze marketingowym będziemy przetwarzać adres email oraz informacje o wyrażeniu zgody przez osobę.

W przypadku komunikacji za pomocą systemu ClickMeeting mogą być przetwarzane dane: imię, nazwisko, adres email; dane przetwarzane automatycznie w toku korzystania z Usługi (dane o korzystaniu z Usługi, dane przetwarzane przy użyciu plików cookies, dane przetwarzane przy użyciu plików nawigacji witryn internetowych, dane o lokalizacji, dane o przeglądarce internetowej, dane IP urządzenia), a także inne dane, które osoba wprowadzi do systemu, jak np. wizerunek na zdjęciu profilowym.

Czy przetwarzamy dane wrażliwe?

Dane wrażliwe to informacje wymagające szczególnej ochrony, które wprost lub w kontekście mogą ujawniać Twój stan zdrowia, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej.

W ramach Serwisu www nie są zbierane ani nie są przetwarzane Twoje dane wrażliwe. Jednakże podczas korzystania z naszych usług możemy pobierać i przetwarzać dane wrażliwe, w szczególności w związku z realizowanymi usługa medycznymi.

Na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?

W przypadku, kiedy jesteś naszym pacjentem, przetwarzany dane celu realizacji obowiązku prawnego, któremu podlegamy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Obowiązek ten wynika, między innymi, z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji innego obowiązku prawnego, któremu podlegamy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Obowiązki takie wynikają, między innymi, z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku, kiedy jesteś naszym klientem, przetwarzany dane w celu realizacji zawartej umowy oraz do prezentacji oferty i obsługi zapytań. Podstawą takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W przypadku, kiedy nie jesteś naszym klientem, przetwarzany otrzymane dane kontaktowe w celu umożliwienia osobie skorzystania z naszych usług opłacanych przez naszego klienta oraz w celu dokonania rozliczeń za wykonaną usługę. Podstawą takiego przetwarzania jest realizacja uzasadnionego interesu naszej firmy i osoby, które dane dotyczą, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Możemy przetwarzać dane osobowe w celu umówienia wizyty, utrzymania naszych systemów informatycznych i Serwisu www, zapewnienia komunikacji online oraz do wykazania zgodności z przepisami prawa, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń. Cele te są naszym prawnie uzasadnionym interesem, a podstawą takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń także art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

Podstawą przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby, w związku ze świadczeniem usług zdrowotnych, jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

W przypadku przetrwania szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa powyżej, kiedy nie jest to związane ze świadczeniem usług zdrowotnych, podstawą takiego przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odwołanie udzielonej zgody na podanie danych może zostać dokonane w każdym momencie, drogą elektroniczną, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli na adres email: kontakt@instytutwellsense.pl

Jak długo przetwarzane są dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji zamówienia usług, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu odwołania udzielonej zgody do wysyłania informacji o charakterze marketingowym.

W przypadku przetwarzania danych w związku ze świadczeniem usług zdrowotnych, dane będą przetwarzane przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa.

Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

Dostęp do szczególnych kategorii danych osobowych będą mieć:

 1. lekarze i pracownicy zaangażowani w proces obsługi pacjenta.
 2. dostawcy usług informatycznych i systemów lub rozwiązań informatycznych, z których korzystamy podczas świadczenia usług, w szczególności: Biostat Sp. z.o.o, ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, Polska
 3. inne podmioty uprawnione do przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami prawa;

Dostęp do danych osobowych będą mieć:

 1. pracownicy upoważnieni przez Administratora;
 2. dostawcy usług informatycznych zaangażowani przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, którzy zostali zaakceptowani przez Administratora i zostali zobowiązani do ochrony powierzonych im danych osobowych w oparciu o zawarte umowy, w tym OVH Sp. z o.o. ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, Nr KRS: 0000220286, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556, ClickMeeting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), ul. Arkońska 6, bud. A4, Nr KRS: 0000604194, NIP 5842747535, REGON: 363766502;
 3. operatorowi usług płatniczych, w tym PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A oraz PayU S.A;
 4. dostawcy usług prawnych; usług finansowych;
 5. inne podmioty zaangażowane przez Administratora danych do ich przetwarzania i zobowiązane do ochrony powierzonych im danych osobowych w oparciu o zawarte umowy, w tym: IKON Media Konrad Szincel, ul. Konduktorska 4/19, 52-130, Wrocław, Polska, NIP: 8943126256;
 6. inne podmioty upoważnione do dostępu do danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Możemy przekazywać dane także innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz uprawnionym instytucjom i organom państwowym.

Międzynarodowy transfer danych

W celu dokonania płatności za zamówione usługi, Twoje dane są przekazywane do podmiotu mającego siedzibę w Luksemburgu, jakim jest firma PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg oraz firma PayU S.A., Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, Polska, będąca częścią Grupy Prosus – https://www.prosus.com/companies

Korzystając z płatności, przekazywane dane obejmują: Imię, Nazwisko, ulica i numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, adres email, nr telefonu, adres IP, dane karty płatniczej, dane instrumentów płatniczych zapamiętanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług, kwotę.

Zapewnienie ochrony przekazanych danych jest realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Więcej informacji jest dostępnych na stronach:

Zasady dotyczące prywatności: https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-payu/ oraz https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-prev
Treść standardowych klauzulach umownych można znaleźć na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087,  natomiast treść nowych standardowych klauzul umownych można znaleźć na stronie: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj

Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na podstawie RODO mogą przysługiwać Ci następujące prawa, w zależności od zakresu i celu w jakim przetwarzane są te dane:

 1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),
 2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
 3. prawo do sprostowania danych osobowych Ciebie dotyczących, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 4. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO),
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO).

W przypadku, kiedy przetwarzanie danych oparte jest na Twojej dobrowolnej zgodzie, masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na całość przetwarzania lub na poszczególne cele. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na legalność przetwarzania danych osobowych, które było realizowane w oparciu o wyrażoną zgodę przed jej wycofaniem

Masz także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku naruszenia Twoich praw w zakresie przetwarzania danych osobowych (art. 77 RODO).

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: kontakt@instytutwellsense.pl

Polityka plików cookie

Obowiązuje od 21.11.2021r.

Polityka plików cookie dotyczy wykorzystania plików cookie na stronie www.instytutwellsense.pl

Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie na urządzeniu przez przeglądarkę internetową.

Zamieszczenie plików cookie, innych nich niż niezbędne do prawidłowego działania strony, na urządzeniu użytkownika wymaga zgody użytkownika.

Pliki cookie można blokować w dowolnym momencie po ich zamieszczeniu. Możesz to zrobić za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie oraz za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w części „Zarządzanie plikami cookie”.

Wykorzystanie plików cookie

Strona wykorzystuje następujące kategorie plików cookie:

 • pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania Strony;
 • pliki cookie analityczne, które pomagają nam ulepszać stronę;
 • pliki cookie marketingowe, służące do wyświetlania treści marketingowych na portalach społecznościowych oraz umożliwiające korzystanie z narzędzi portali społecznościowych.

Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie są to pliki, bez których nie można w prawidłowy sposób korzystać ze strony. Wykorzystujemy następujące pliki cookie, które uznajemy za niezbędne.

 • llms-tracking – sesja – Ten plik cookie jest ustawiany przez LifterLMS. Służy do ulepszania produktu LifterLMS, z którego korzysta strona, aby zapewnić dostęp do programów ćwiczeń. 
 • wp_llms_session_ – 6 godzin – Ten plik cookie jest ustawiany przez LifterLMS. Służy do ulepszania produktu LifterLMS, z którego korzysta strona, aby zapewnić dostęp do programów ćwiczeń. 
 • CookieLawInfoConsent – 1 rok – Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania podsumowania wyrażonej zgody na korzystanie z plików cookies.
 • viewed-cookie-policy – 1 rok – Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, czy wyraziłeś zgodę na używanie plików cookie. 
 • cookielawinfo-checkbox-necessary – 1 rok – Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Pliki cookies używane są do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookies w kategorii „Niezbędne”.
 • cookielawinfo-checkbox-analytics – 1 rok – Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Pliki cookies używane są do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookies w kategorii „Analityczne”.
 • cookielawinfo-checkbox-advertisement – 1 rok – Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Pliki cookies używane są do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookies w kategorii „Marketingowe”.
 • woocommerce_cart_hash – sesja – Pomaga WooCommerce określić, kiedy zmienia się zawartość koszyka / dane zakupu.
 • woocommerce_items_in_cart – sesja – Pomaga WooCommerce określić, kiedy zmienia się zawartość koszyka / dane zakupu.
 • wp_woocommerce_session_ – 2 dni – Zawiera unikalny kod dla każdego klienta, dzięki czemu wie, gdzie znaleźć dane koszyka w bazie danych dla każdego klienta.
 • wordpress_logged_in_ – sesja – Plik cookie WordPress dla zalogowanego użytkownika, który pozwala przechowywać jego sesję.
 • wordpress_test-cookie – sesja – Plik cookie WordPress testowy.

Analityczne pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie, które nie są niezbędne do poprawnego działania Strony, ale umożliwiają zebranie danych i przeprowadzenie analiz w oparciu o informacje o odwiedzinach stron, o zachowaniu użytkownika na Stronie lub o wykorzystywanych funkcjonalnościach. Analizy te mogą być wykorzystywane do:

 • automatycznego dostosowania Strony i jej zawartości do preferencji użytkownika;
 • określania kierunku rozwoju Strony i jej poszczególnych funkcjonalności,
 • poprawiania błędów.

Są to następujące pliki:

 • _ga – 2 lata – Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji, kampanii i śledzenia wykorzystania witryny w celu sporządzenia raportu analitycznego witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo i przypisują losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych odwiedzających.
 • _gat – 1 minuta – Ten plik cookie jest instalowany przez Google Universal Analytics w celu ograniczenia liczby żądań w celu ograniczenia gromadzenia danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu.
 • _gid – 1 dzień – Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej i pomaga w tworzeniu raportu analitycznego na temat tego, jak działa witryna. Gromadzone dane obejmują liczbę odwiedzających, źródło, z którego pochodzą, oraz odwiedzone strony w formie anonimowej.

Marketingowe pliki cookie

Wykorzystujemy następujące pliki cookie w celach marketingowych i do remarketingu oraz w celu umożliwienia przekierowania użytkownika do zewnętrznych narzędzi i portali społecznościowych:

 • _fbp – 90 dni – Ten plik cookie służy do rozróżniania i śledzenia unikalnych użytkowników przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych.
 • _fbc – 90 dni – Ten plik cookie jest ustawiany tylko wtedy, gdy użytkownik przejdzie do Twojej witryny z reklamy w narzędziach Facebooka, a docelowy adres URL zawiera identyfikator kliknięcia „fbclid”.


Brak akceptacji tych plików cookie uniemożliwi otrzymywanie komunikatów marketingowych, a także uniemożliwi lub ograniczy możliwość korzystania z wtyczek i przekierowań do zewnętrznych narzędzi i portali społecznościowych.

Zarządzanie plikami cookie

Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na wykorzystanie plików cookie.

Ustawienia plików cookie są zawsze powiązane z przeglądarką internetową, która jest aktualnie wykorzystywana przez użytkownika. Ustawienia nie działają, jeśli użyjesz innej przeglądarki internetowej do odwiedzenia naszej Strony.

Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookie za pomocą:

 • mechanizmów zamieszczonych na naszej Stronie ….. Użytkownik może wyrazić sprzeciw do używania niewymaganych plików cookies. W tym celu musi kliknąć „Zarządzaj plikami cookies” w stopce strony, a następnie zaznaczyć, które pliki cookies mogą być używane, a które nie.
 • ustawień przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego.


Więcej informacji zarządzaniu plikami cookie w przeglądarkach internetowych, znajdziesz na podanych poniżej stronach;

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Safari: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471