Jesteśmy Twoim przewodnikiem w drodze po zdrowie i witalność

+48 604 107 796

ul. Józefa Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminu wizyt oraz zakupu produktów z zakładki „Sklep” za pośrednictwem strony internetowej: instytutwellsense.pl i portalu booksy.pl 
 2. Definicje:
  1. Cennik – cennik Usług, udostępniany Klientowi na Stronie internetowej Usługodawcy,
  2. Klient – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony nieodpłatnie na stronie instytutwellsense.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją,
  4. Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt oraz zakupu produktów z zakładki „Sklep”, dostępna pod adresem instytutwellsense.pl oraz na portalu booksy.pl
  5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Klientowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyty oraz zakupu produktów z zakładki „Sklep”,
  6. Usługodawca – Akademia Wellbeing Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Instytut Wellsense, z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000833179, NIP: 895-22-16-303 oraz REGON: 385774097,  adres e-mail do kontaktu: kontakt@instytutwellsense.pl:  + 48 602 001 801                                    
 3. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.
 4. Pozostałe usługi, tj. wizyta lub/i realizacja zakupionego produktu z zakładki „Sklep”, odbywają się osobiście w gabinecie, w terminie i miejscu wskazanym przy rezerwacji terminu lub uzgodnionym telefonicznie, mailowo z Usługodawcą. Warunki świadczenia pozostałych usług nie są objęte Regulaminem.

§ 2. Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty

 1. Rezerwacja terminu wizyty odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i harmonogramu zamieszczonego na Stronie internetowej w zakładce „Umów zabieg odnowy biologicznej lub biofeedback” i „Umów wizytę fizjoterapeutyczną”.
 2. Klient rezerwujący wizytę zobowiązany jest:
 3. Uzupełnić formularz o wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;
 4. W przypadku korzystania przez Klienta z zakładki „Sklep” na Stronie  internetowej w celu zakupu produktu m.in. Pakietu, Vouchera, Klient dokonuje zamówienia i zakupu produktu zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na tej stronie.
 5. Uiścić przedpłatę w wysokości wskazanej przy wyborze terminu wizyty lub zakupu produktu zamieszczonego na Stronie internetowej w zakładce „Sklep”;
 6. Podanie danych przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.
 7. Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link prowadzący do strony umożliwiającej uiszczenie przedpłaty, jeśli taka przedpłata na daną usługę jest wymagana.
 8. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu wizyty lub zakupu produktu jest uiszczenie przedpłaty w wysokości kwoty wskazanej na Stronie internetowej. Przedpłatę uważa się za dokonaną dopiero po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy lub potwierdzeniu wpłaty przez serwis PayU.
 9. W razie braku uiszczenia przedpłaty do 24 h przed wybranym terminem wizyty lub niezwłocznie w przypadku rezerwacji terminu w czasie krótszym niż 24 h do wybranego terminu wizyty, termin uznaje się za nierezerwowany i dostępny dla pozostałych potencjalnych Klientów.
 10. Przedpłatę można uiścić w następujący sposób za pomocą kanałów płatności dostępnych na Stronie internetowej w zakładce „Sklep” i „Umów zabieg odnowy biologicznej lub biofeedback”.
 11. Informację o zaksięgowaniu przedpłaty i potwierdzeniu rezerwacji terminu lub jego anulowaniu z powodu braku uiszczenia przedpłaty Klient otrzyma niezwłocznie na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

§ 3. Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

§ 4. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty

 1. Odwołanie wizyty w zarezerwowanym terminie, włączając wizytę zarezerwowaną w ramach zakupionego produktu (m.in. Pakiet, Voucher), możliwe jest najpóźniej 24 h przed tym terminem. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie, uiszczona przedpłata nie podlega zwrotowi.
 2. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty, włączając wizytę zarezerwowaną w ramach zakupionego produktu (m.in. Pakiet, Voucher), jest możliwe przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Usługodawcy podany w Regulaminie. Usługodawca nie przewiduje innej możliwości odwołania rezerwacji.
 3. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie, włączając wizytę zarezerwowaną w ramach zakupionego produktu (m.in. Pakiet, Voucher), skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny.
 4. Spóźnienie się Klienta na zarezerwowany termin wizyty, włączając wizytę zarezerwowaną w ramach zakupionego produktu (m.in. Pakiet, Voucher), w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty, włączając wizytę zarezerwowaną w ramach zakupionego produktu (m.in. Pakiet, Voucher), Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej 6 h przed tym terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Klientowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwróci Klientowi całość uiszczonej przedpłaty.
 6. Usługodawca dokona zwrotu przedpłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty zgodnie z Regulaminem.

§ 5. Wymagania techniczne

 1. Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji wizyty możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:
  1. korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,
  2. korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux/Ubuntu,
  3. minimalne wymagania sprzętowe:
 2. Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),
 3. 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych,
 4. minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek,
 5. stałe połączenie do sieci Internet.
 6. Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza konieczne jest posiadanie przez Klienta:
 7. rachunku bankowego,
 8. konta poczty elektronicznej,
 9. telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Klientem będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Klientem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.04.2024 r.