Jesteśmy Twoim przewodnikiem w drodze po zdrowie i witalność

+48 604 107 796

ul. Józefa Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław

Regulamin

KORZYSTANIA Z PLATFORMY KURSÓW ORAZ ZAKUPÓW POPRZEZ PLATFORMĘ KURSÓW PROWADZONEJ PRZEZ AKADEMIĘ WELLBEING 

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny pod adresami www.akademiawellbeing.pl, www.kursy.akademiawellbeing.pl  oraz www.instytutwellsense.pl 
  2. Akademia Wellbeing – Akademia Wellbeing Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000833179, NIP: 895-22-16-303 oraz REGON: 385774097.
  3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
  4. Strony – Akademia Wellbeing i Kupujący.
  5. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego).
  6. Platforma kursów – strony internetowe, prowadzone przez Akademię Wellbeing pod adresami internetowymi www.akademiawellbeing.pl, www.kursy.akademiawellbeing.pl  oraz www.instytutwellsense.pl.
  7. Kurs – warsztaty, sesje indywidualne, programy rozwojowe, lub/i zestaw materiałów edukacyjnych online dostępny do kupienia poprzez Platformę kursów, których prawa autorskie należą do Akademii Wellbeing.
  8. Oferta – zbiór informacji na temat Kursu zawierający w szczególności: opis zawartości, cenę brutto, termin realizacji, okres dostępu (dotyczy materiałów edukacyjnych online) oraz inne elementy charakteryzujące Kurs.
  9. Operator Płatności – PayPal, PayU, Płatności 24.
  10. Zamówienie – zamówienie na Kurs złożone przez Kupującego za pośrednictwem Platformy kursów, zgodnie z niniejszym Regulaminem, stanowiące moment zawarcia umowy pomiędzy Akademia Wellbeing a Kupującym.
  11. Cena – cena brutto Kursu, wyrażona w PLN, umieszczona obok informacji o Kursie, uwzględniająca udostępnienie Kursu w ramach ograniczonej w czasie licencji niewyłącznej.
  12. Konto kursanta – wirtualne konto, tworzone na Platformie kursów, poprzez które Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych przez siebie Kursów (dotyczy materiałów edukacyjnych online).
  13. „Cookies” – małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Kupującego, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Platformy kursów, w szczególności procesu autoryzacji.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Platformy kursów Akademia Wellbeing prowadzi sprzedaż Kursów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Akademia Wellbeing umowy o dostarczenie treści cyfrowych (dotyczy materiałów edukacyjnych online) lub/i umowy o realizacji szkoleń, warsztatów, sesji indywidualnych w postaci Kursów.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Platformy kursów konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa,
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  4. brak aktywnego oprogramowania blokującego pliki cookies i/lub reklamy,
  5. włączona obsługa Javascript,
 3. W celu korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa,
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  4. brak aktywnego oprogramowania blokującego pliki cookies i/lub reklamy,
  5. włączona obsługa Javascript,
  6. przeglądarka plików .pdf,
  7. możliwość odtwarzania plików audio,
  8. możliwość odtwarzania plików wideo,
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Platformie kursów.

§ 3. Prawa własności intelektualnej

 1. Akademia Wellbeing poucza niniejszym Kupującego, że Kurs udostępniony w formie zestawu materiałów edukacyjnych online lub/i warsztatów lub/i szkoleń stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Akademii Wellbeing.
 2. Akademia Wellbeing poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego, bez zgody Akademii Wellbeing, stanowić będzie naruszenie praw autorskich przysługujących Akademii Wellbeing do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną.
 3. Bez pisemnej zgody Akademia Wellbeing, Kupujący nie może zawierać treści pobranych ze stron www.akademiawellbeing.plwww.kursy.akademiawellbeing.pl  oraz www.instytutwellsense.pl w usłudze, którą tworzy lub rozpowszechnia. Akademia Wellbeing zabrania reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, wynajmować, odsprzedawać lub wykorzystywać do celów komercyjnych dowolną część Kursu, a także kopiować treści na twoją lub inną stronę internetową lub publikację.
 4. Wszelkie materiały prezentowane podczas szkoleń lub/i warsztatów i przekazane uczestnikom podlegają ochronie na podstawie odpowiednich przepisów prawa autorskiego i własności intelektualnej. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Akademii Wellbeing.
 5. W przypadku korzystania przez Kupującego z zestawu materiałów edukacyjnych online, Akademia Wellbeing poucza także Kupującego, że Kupujący zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta na Platformie kursów, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego Konta kursanta do używania osobom trzecim.

§ 4. Składanie Zamówienia

  1. Warunkiem dokonania Zamówienia na Platformie kursów jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia, akceptacja postanowień Regulaminu oraz zawartych w Zamówieniu warunków kosztów.
  2. Zamówienia może dokonać Kupujący, który poda dane wymagane do realizacji Zamówienia.
  3. Cena Kursu podana w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego jest wiążąca. Cena jest Ceną brutto.
  4. W przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane są niekompletne, Akademia Wellbeing skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt nie będzie możliwy w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia, Akademia Wellbeing ma prawo do anulowania Zamówienia.
  5. Zamówienia składane poprzez Platformę kursów można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw technologicznych i prac serwisowych.
  6. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie, Akademii Wellbeing oferty zakupu zamówionego Kursu. 

§ 5. Zakup Kursu

  1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

    1. wybrać interesujący go Kurs/Kursy spośród dostępnych na Platformie kursów,
    2. dodać kurs do koszyka poprzez przycisk „Dodaj do koszyka” i przejść do podsumowania zamówienia,
    3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności. Wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
    4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia,
    5. zapoznać się z Polityką Prywatności – zapoznanie się z Polityką prywatności jest dobrowolne, niezbędne przed złożeniem Zamówienia,
    6. kliknąć w przycisk „Kupuję i Płacę”.
   1. Po kliknięciu w przycisk „Przejdź do kasy”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty Ceny za wybrany uprzednio przez siebie Kurs/Kursy.
   2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący otrzyma potwierdzenie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub/i umowy o realizacji szkoleń, warsztatów, sesji indywidualnych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Akademią Wellbeing.
   3. Na podany w zamówieniu adres e-mail Kupujący może otrzymać dodatkowo fakturę. Dokonując zakupu na Platformie kursów Kupujący automatycznie upoważnia Akademię Wellbeing do wystawienia faktury bez podpisu.
   4. Zapisując się na warsztaty, szkolenia, sesje indywidualne w postaci Kursów, Kupujący przyjmuje do wiadomości, że pisemna rezygnacja z udziału w zajęciach najpóźniej do 30 dni przed ich rozpoczęciem upoważnia Kupującego do otrzymania zwrotu 100% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji do 14 dni przed rozpoczęciem Kursu, Akademia Wellbeing zastrzega sobie prawo do zwrotu 50% opłaty. Po tym czasie opłata nie będzie zwracana.
   5. Kupujący przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia, warsztatu w postaci Kursu później niż na 14 dni przed jego datą lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, warsztacie Akademia Wellbeing nie ma obowiązku zwrotu uiszczonej opłaty za to szkolenie, warsztat. Jeżeli Kupujący dokonał przedpłaty w formie zaliczki, w przypadku rezygnacji ze szkolenia, warsztatu zaliczka taka nie zostanie zwrócona.
   6. Akademia Wellbeing zapewnia miejsce odbycia szkolenia oraz materiały szkoleniowe. Kupujący otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia. Akademia Wellbeing nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania na czas szkolenia, jeśli nie zostało to opisane w Ofercie.
   7. W przypadku potrzeby otrzymania faktury (jeśli nie zostały one podane w formularzu przy składaniu Zamówienia), prosimy o przesłanie danych do faktury najpóźniej w dniu wniesienia opłaty. Po tym czasie wystawienie faktury nie będzie możliwe. 

§ 6. Udostępnienie i korzystanie z Kursu

  1. Akademia Wellbeing po otrzymaniu płatności prześle Kupującemu informację na podany w zamówieniu adres e-mail, dotyczącą dalszych kroków realizacji zamówionego Kursu m.in. uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, sesji indywidualnej online, rejestracji na Platformie kursów. 
  2. W przypadku korzystania przez Kupującego ze szkoleń, warsztatów, sesji indywidualnych w postaci Kursów udostępnianych online, Kupujący otrzyma informację z linkiem do platformy (m.in. zoom, goole meet, clickmeeting) na podany w zamówieniu adres e-mail.
  3. W przypadku korzystania przez Kupującego z zestawu materiałów edukacyjnych online, hasło do Platformy kursów, nie jest znane Akademii Wellbeing i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich, w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa Akademia Wellbeing ma prawo do wyłączenia dostępu Kupującemu w systemie.
  4. Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu Konta kursanta (po dokonaniu rejestracji do Platformy kursów) i wymaga połączenia z Internetem.
  5. Akademia Wellbeing oświadcza, iż udziela Kupującemu licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z Kursu, na czas określony w Ofercie sprzedaży, wyłącznie na użytek własny Kupującego.
  6. Akademia Wellbeing pozwala Kupującemu na:
   1. wyświetlanie zawartości Kursu na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Kupującego,
   2. zapisywanie materiałów innych niż pliki audiowizualne w pamięci trwałej urządzenia,
   3. drukowanie zawartości dokumentów tekstowych oraz graficznych udostępnionych w ramach Kursu.
  7. Jeśli Kurs realizowany jest w formie sesji indywidualnych online, sesji grupowych warsztatów lub/i szkoleń online, wówczas obowiązują dodatkowe zasady uczestnictwa w Kursie:
   1. Decyzja każdego Kupującego o tym, czy podczas indywidualnych online, sesji grupowych warsztatów lub/i szkoleń online Kupujący ujawnia swój wizerunek, należy do Kupującego. Kupujący ma prawo skorzystać z avatara, wówczas osoby uczestniczące w szkoleniu czy sesji słyszą go, ale nie widzą.
   2. W wyniku sytuacji losowych Kupujący ma prawo odwołać swoje uczestnictwo w sesji indywidualnej najpóźniej 48 godzin przed umówionym terminem wysyłając e-mail pod adres: bkrzos@akademiawellbeing.pl
   3. W przypadku, gdy Kupujący nie będzie uczestniczyć w umówionym terminie sesji indywidualnej i nie odwoła jej odpowiednio wcześniej, wówczas jest zobowiązany uiścić opłatę zgodnie z Ceną zawartą w Ofercie na rachunek bankowy Akademii Wellbeing.
  8. Akademia Wellbeing przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
  9. Wskazane przez Kupującego w procesie rejestracji dane są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usługi Kursu, w tym również w celu przesyłania wiadomości na wskazany adres e-mail będący podstawowym kanałem komunikacji między Akademią Wellbeing a Kupującym. Podanie przez Kupującego danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług przez Akademię Wellbeing.

§ 7. Odstąpienie Konsumenta od umowy

  1. Konsument, który zawarł z Akademią Wellbeing umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem, że w systemie Platformy Kursów nie zostało odnotowane rozpoczęcie Kursu. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje po rozpoczęciu szkolenia, warsztatów, sesji indywidualnej w postaci Kursu.
  2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Akademię Wellbeing o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w każdy sposób zapewniający Akademii Wellbeing możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności, uczestnik może wysłać oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: bkrzos@akademiawellbeing.pl. Oświadczenie może być także złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy, Akademia Wellbeing zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Akademia Wellbeing została poinformowana o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Reklamacje.

  1. Akademia Wellbeing wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych lub/i umów na realizację szkoleń, warsztatów, sesji indywidualnych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez Strony.
  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
   2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
   3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
  4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9.Dane Osobowe

  1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Akademię Wellbeing będącą jednocześnie Administratorem tych danych tj. Akademię Wellbeing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługującym podmiotom danych określone zostały w Polityce Prywatności.
  2. Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi, a także że są to dane prawdziwe i aktualne.

§ 10 Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia: 02.04.2024r.
 2. Akademia Wellbeing zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. Publikacja nowej wersji Regulaminu nastąpi każdorazowo poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.akademiawellbeing.plwww.kursy.akademiawellbeing.pl  oraz www.instytutwellsense.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie udostępnienia ich na stronie internetowej www.akademiawellbeing.plwww.kursy.akademiawellbeing.pl  oraz www.instytutwellsense.pl. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zgłoszenia udziału w Kursach, dokonane przed wejściem w życie tych zmian.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.akademiawellbeing.plwww.kursy.akademiawellbeing.pl  oraz www.instytutwellsense.pl. Regulamin można również otrzymać drogą mailową wysyłając pisemne zapytanie na adres mailowy bkrzos@akademiawellbeing.pl
 4. Akademia Wellbeing może zmienić regulamin w każdym czasie.