Jesteśmy Twoim przewodnikiem w drodze po zdrowie i witalność

+48 604 107 796

ul. Józefa Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław

Regulamin konkursu na Dzień Matki organizowanego przez Instytut Wellsense prowadzonego przez Akademię Wellbeing Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest firma Instytut Wellsense prowadzonego przez Akademię Wellbeing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000833179, NIP: 895-22-16-303 oraz REGON: 385774097 (dalej: Instytut Wellsense).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 

Warunki uczestnictwa 

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które mają możliwość odebrać i zrealizować nagrodę w gabinetach Instytutu Wellsense we Wrocławiu.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 
 3. Konkurs trwa od 13.05.2022 do 23.05.2022 do godziny 23:59.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 24.05.2022.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/instytutwellsense

Zadanie konkursowe 

 1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie “Za co najbardziej cenisz swoją Mamę?” i opublikowanie go w komentarzu pod postem konkursowym. 
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi. 
 3. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. 
 4. Najciekawsza odpowiedź konkursowa zostanie wybrana przez zespół Instytutu Wellsense w drodze głosowania. 
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook. 
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. 
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie. 

Nagroda 

 1. Nagrodą w konkursie jest Voucher na zabieg Masażu Kobido z maską pielęgnacyjną.
 2. Nagrodę można odebrać osobiście i zrealizować w gabinetach Instytutu Wellsense (ul. Józefa Mianowskiego 2B we Wrocławiu). 
 3. Nagrodę należy odebrać od 24.05.2022 do 30.05.2022 w godzinach otwarcia Instytutu Wellsense. 
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody. 
 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@instytutwellsense.pl. 
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – tytuł konkursu). 
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

Obowiązek informacyjny 

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Instytut Wellsense (adres: ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław) REGON: 38577409700016 prowadzony przez Akademię Wellbeing Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław). W sprawach dotyczących realizacji praw przysługujących Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych oraz w przypadku pytań, prosimy o kontakt na adres: Instytut Wellsense prowadzony przez Akademię Wellbeing Sp. z o.o. ul. Józefa Mianowskiego 2B 51-605 Wrocław, tel: + 48 662 001 801, e-mail: kontakt@instytutwellsense.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage Instytut Wellsense na Facebooku. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

Postanowienia końcowe 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Instytut Wellsense
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.